Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 71/11/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku

Sprawozdanie Nr 71/11/2023

Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie z dnia 28 listopada 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Tomasz Malinowski.

Radny spóźniony: Pan Andrzej Kalczewski.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI).

Obecni radni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2023 r.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2041.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ronda wraz z budową pomnika im. Radiotechników na drodze powiatowej nr 1737T ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu”.

6.Opiniowanie projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1731T ul. Zawichojska w mieście Sandomierz od km 0+436 do km 0+627".

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

8.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków, w działach:

750- Administracja publiczna,

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

756- Dochody i wpływy,

757- Obsługa długu publicznego,

758- Różne rozliczenia.

9.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024-2043.

10.Sprawy różne. Wnioski komisji.

11.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Do obrad komisji dołączył spóźniony radny Andrzej Kalczewski.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Wśród radnych rozgorzała dyskusja na temat usytuowania drugiego domu pobytu seniora
w lewobrzeżnej części miasta.

Radna Ewa Gracz zgłosiła omyłkę pisarską na stronie 4S uzasadnienia projektu uchwały w Dz.754 Rozdz. 75404§ 2300 „z przeznaczeniem do dofinansowanie systemu służb normatywnych”.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał o termin ewentualnej realizacji utwardzenia nawierzchni drogi na ul. Warzywnej, Jabłoniowej, Brzoskwiniowej i Starej Prochowni.

Salę obrad opuścił radny Marek Chruściel.

Radna Mariola Stępień wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023- 2041.

         Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła Panią Barbarę Grębowiec o zreferowanie projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie. 

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ronda wraz z budową pomnika im. Radiotechników na drodze powiatowej nr 1737T ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu”.

         Przewodnicząca komisji poprosiła Pana Piotra Wójtowicza o omówienie uzasadnienia do projektu uchwały. Naczelnik Wydziału RPI przekazał, że na realizację powyższego zadania Powiat Sandomierski otrzymał w ramach rządowego programu „Polski Ład” dotację w wysokości 720.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 150.000,00 zł zostaną pokryte przez powiat (80.000,00zł) oraz gminę (70.000,00 zł). 

Radna Mariola Stępień wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1731T ul. Zawichojska w mieście Sandomierz od km 0+436 do km 0+627".

         Przewodnicząca komisji ponownie poprosiła Pana Piotra Wójtowicza o omówienia uzasadnienia projektu uchwały. Naczelnik Wydziału RPI oznajmił, że Powiat Sandomierski otrzymał dotację w ramach rządowego programu „Polski Ład” w wysokości 338.269,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 67.654,00zł zostaną pokryte przez gminę (33.827,00zł) oraz powiat (33.827,00zł).

Radna Mariola Stępień wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

         Radna Mariola Stępień udzieliła głosu Skarbnikowi Sandomierza. Pani Barbara Grębowiec  powiedziała, że projekt uchwały określa ogólne warunki emisji tj. wielkość, podział na serie, terminy wykupu poszczególnych serii oraz cel emisji.

Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi bądź pytania. Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie. 

Ad.8

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków, w działach:

750- Administracja publiczna,751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,756- Dochody i wpływy,757- Obsługa długu publicznego,758- Różne rozliczenia.

Salę obrad opuścił radny Robert Kurosz.

         Przewodnicząca komisji ustaliła formę głosowania i poprosiła Panią Barbarę Grębowiec o szczegółowe przedstawienie każdego z działów. Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

DOCHODY:

Dz. 750- Administracja publiczna, Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Dz. 756- Dochody i wpływy, Dz. 757- Obsługa długu publicznego, Dz. 758- Różne rozliczenia

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

WYDATKI:

Dz. 750- Administracja publiczna, Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Dz. 756- Dochody i wpływy, Dz. 757- Obsługa długu publicznego, Dz. 758- Różne rozliczenia

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.9

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024-2043.

Salę obrad opuścił radny Krzysztof Szatan. Do obrad komisji dołączył radny Robert Kurosz.

Radna Mariola Stępień udzieliła głosu Skarbnikowi Sandomierza.
W toku dyskusji zostały poruszone tematy: planowanej sprzedaży nieruchomości na ul. Mariackiej , uruchomienia linii autobusowej na Koćmierzów oraz utworzenia dziennego domu pobytu seniora w lewobrzeżnej części miasta.

Przewodnicząca wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnego Roberta Kurosza. 

Ad.10

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień poinformowała o pismach skierowanych wedle dekretacji Pana Wojciecha Czerwca- Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do komisji:

1.Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Sandomierzu w sprawie udostępnienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok na oświatę i wychowanie.

2.Pismo Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu w sprawie przeznaczenia kwoty 30.000,00zł na dofinansowanie w bieżącym roku systemu służb normatywnych funkcjonariuszy Policji.

3.Odpowiedź na wniosek Komisji Budżetu i Finansów znak: CUW.054.8.2.2023.AGA.

Członkowie komisji nawiązali do złożonego pisma Pani Małgorzaty Dudy- Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Różowy Słoń” Oddział żłobkowy
w sprawie podniesienia stawki dotacji celowej na wychowanków żłobkowych dla niepublicznych żłobków z miasta Sandomierza.  Pokłosiem tego został sformułowany wniosek o treści:

„Wniosek o podniesienie stawki dotacji celowej do 300 zł. dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Sandomierza”.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.11

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek                        
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu