Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 41/10/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

Sprawozdanie Nr 41/10/2023

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 23 listopada 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny- Pan Wojciech Czerwiec, Pan Andrzej Kalczewski.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pani Agata Król- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (czyt.:SSZ),

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS),

Pani Elżbieta Posłowska- Pracownik OPS.

Ad. 1

Przewodnicząca komisji stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok w działach:

851- Ochrona zdrowia

852- Pomoc społeczna

855- Rodzina

4.Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego usprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2024-2028.

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028.

8.Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2023 rok.

9.Przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.

10.Sprawy różne, wnioski komisji.

11.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok w działach 851, 852, 855.

         Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia każdego z działów po stronie dochodów
i wydatków. Radna Kazimiera Bednarska zapytała obecnych członków komisji o pytania bądź uwagi. Wobec ich braku przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Dział 851 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie

Dział 852 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Dział 855 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Sandomierzu.

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o wypowiedź Panią Dorotę Tarnawską w celu przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały przygotowanego na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Dyrektor
OPS-u oznajmiła, że w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej
z dniem 1 listopada 2023 r. zachodzi potrzeba zmiany nazewnictwa mieszkań prowadzonych przez OPS (wyrazy „mieszkanie chronione” zastępuje się wyrazami „mieszkanie treningowe lub wspomagane”). Wraz z ww. modyfikacją nazewnictwa nie zmienia się funkcjonalność mieszkań przy
ul. Katedralnej 5/1 oraz przy ul. Kościuszki 1/1.

Radna Kazimiera Bednarska zapytała członków komisji o pytania lub uwagi. Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

Przewodnicząca komisji poprosiła Panią Dorotę Tarnawską o wyjaśnienie ww. dokumentu.

Wobec braku uwag, radna Kazimiera Bednarska poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego usprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2024-2028.

Pani Dorota Tarnawska przedstawiła uzasadnienie do niniejszego projektu uchwały. Dyrektor OPS-u omówiła uzasadnienie do projektu uchwały dodając, że z programu „Posiłek w szkole i w domu” korzysta 23 uczniów ze szkół podstawowych,  13 dzieci z przedszkoli  oraz 14 osób dorosłych.

Wobec braku pytań i uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028.

Przewodnicząca komisji poprosiła Panią Dorotę Tarnawską o wyjaśnienie ww. dokumentu.

Radna Kazimiera Bednarska zapytała członków komisji o pytania lub uwagi. Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.8

Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2023 rok.

Przewodnicząca komisji odczytała treść sprawozdania z działalności pracy komisji za 2023 rok. Zapytała członków komisji o uwagi.

Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  3 „za”- jednogłośnie.

Ad.9

Przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.

Przewodnicząca komisji odczytała propozycję planu pracy komisji na 2024 rok. Zapytała członków komisji o uwagi. Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  3 „za”- jednogłośnie.

Ad.10

Sprawy różne, wnioski komisji.

         Członkowie komisji poruszyli temat planowanego utworzenia domu seniora po lewej stronie miasta oraz zasad akcji „Szlachetna Paczka” przewidzianej dla osób starszych, osamotnionych, rodzin wielodzietnych, poszkodowanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, osób chorych
i z niepełnosprawnościami.

Ad.11
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu