Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 51/9/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 51/9/2023

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 14 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz– Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Marek Chruściel, Pan Wojciech Czerwiec.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Edyta Duma, Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska- Wydział Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego (czyt.: GN).

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca komisji odczytała porządek obrad zachowując ochronę danych osobowych (bez odczytu imienia, nazwiska oraz danych adresowych wnioskodawców).  

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie wniosku Pani D.U.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

4.Opiniowanie wniosku Pana Ł.P.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

5.Opiniowanie wniosku Pana S.W.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

6.Opiniowanie wniosku Pana P.C.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

7.Opiniowanie wniosku Pana W.L.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

8.Opiniowanie wniosku Pani W.R.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

9.Opiniowanie wniosku Pana E.C.* w sprawie przedłużenia umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. T*.

10.Sprawy różne. Wnioski komisji

11.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie wniosku Pani D.U.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni. Wobec braku pytań radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie wniosku Pana Ł.P.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie wniosku Pana S.W.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie wniosku Pana P.C.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Opiniowanie wniosku Pana W.L.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.8

Opiniowanie wniosku Pani W.R.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.9

Opiniowanie wniosku Pana E.C.* w sprawie przedłużenia umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. T.*

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy. Członkowie komisji uznali, że ze względu na brak zaległości w opłatach za media wyrazili zgodę na przedłużenie  umowy na okres 3 lat.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.10

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad.19

Zamknięcie obrad.

Radna Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

Protokołowała: Podinspektor

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu