Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 49/7/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

Sprawozdanie Nr 49/7/2023
Komisja Polityki Mieszkaniowej

z dnia 9 listopada 2023 roku

Urząd Miejski w Sandomierzu

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00

Godz. zakończenia obrad: 12:25

Posiedzeniu przewodniczyła radna Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radna Ewa Gracz – przewodnicząca komisji stwierdziła quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych i otworzyła posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Michał Guzin

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

  1. Edyta Duma – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu;
  2. Marta Zarzycka – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
  3. Anna Jąbel - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radna Ewa Gracz – przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek obrad, jak niżej
i poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Ponowne rozpatrzenie wniosku Pana S. Z.⃰  w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
  4. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddała projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radna Ewa Gracz – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Ponowne rozpatrzenie wniosku Pana S. Z.  w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Radna Ewa Gracz – przewodnicząca komisji powiedziała, że dzisiejsze posiedzenie komisji jest pokłosiem ustaleń członków komisji z dnia 27 października 2023 roku.

Członkowie komisji zapoznali się z opinią pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy w związku ze złożeniem przez S. Z.⃰  wniosku w sprawie przydziału lokalu socjalnego. Po dogłębnej analizie i dyskusji radna Ewa Gracz – przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Wynik głosowania:

„za” – 0;

„przeciw” – 5;

„wstrzymujący się” – 0.

Radna Ewa Gracz – przewodnicząca komisji stwierdziła, że komisja zaopiniowała negatywnie przedstawiony wniosek.

Ad. 4

Sprawy różne. Wnioski komisji;

Radny Wojciech Czerwiec poruszył kwestie przygotowania nowych projektów uchwał w zakresie stawek wynajmu lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Sandomierz.

Ad. 5

Zamknięcie obrad;

Radna Ewa Gracz – przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Polityki Mieszkaniowej
Ewa Gracz

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

⃰Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.