Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Protokół Nr 19/1/2021

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 22 stycznia 2021 rok

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. Członkowie komisji obecni : Pani Kazimiera Bednarska, Pani Mariola Stępień, Pani Ewa Gracz.

Radny nieobecny- Pan Wojciech Czerwiec.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS).

Ad. 1

Pani Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

4.Przyjęcie planu pracy na 2021 rok.

5.Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji pn. „Dom Pobytu Dziennego”.

6.Sprawy różne, wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie.
Ad. 3
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

Przewodnicząca komisji odczytała treść przygotowanego sprawozdania. Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania. Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Przyjęcie planu pracy na 2021 rok.

Radna Kazimiera Bednarska zapoznała członków komisji z treścią planu pracy na 2021 rok.

Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji pn. „Dom Pobytu Dziennego”.

Przewodnicząca komisji udzieliła głosu Pani Dorocie Tarnawskiej w celu otrzymania informacji nt. realizacji inwestycji pn. „Dom Pobytu Dziennego”.

Dyrektor OPS oświadczyła, że Gmina Sandomierz od dłuższego czasu podejmuje starania, aby stworzyć placówkę wsparcia dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych. W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Programem „Centra opiekuńczo-mieszkalne” gmina corocznie bezskutecznie aplikowała
o środki zewnętrzne.

Nabór zakończył się we wrześniu 2020 roku. Aktualnie na stronach Ministerstwa ukazała się informacja, że programy mające na celu zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym będą kontynuowane, m.in. „ Senior plus”, w ramach którego będzie można pozyskać środki na utworzenie
i wyposażenie ośrodka wsparcia. Jednak gmina musi dysponować nieruchomością, którą będzie można przebudować lub wyremontować
w ramach programu. 

Pani Dorota Tarnawska dodała, że widzi duże zapotrzebowanie wśród mieszkańców na powstanie placówki „Domu Pobytu Dziennego”.

Sekretarz Sandomierza dodała, że w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały złożone przez Gminę Sandomierz trzy fiszki na inwestycje m.in. „Dom Pobytu Dziennego”. 

Termin składania wniosków był możliwy od 10 do 28 grudnia 2020 roku.
Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy będzie rozstrzygnięcie wyników fiszek.

Pani Aneta Przyłucka dodała, że przewidzianą działką  na ew. budowę „Domu Pobytu Dziennego” jest obszar na ul. Piaski.

Radna Kazimiera Bednarska zasugerowała, aby wynająć część pomieszczeń
w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu i przeznaczyć je dla „Domu Pobytu Dziennego”. 

Sekretarz Miasta Sandomierza odpowiedziała, że jeśli nie zostaną pozyskane środki zewnętrze przez gminę to będą podejmowane kolejne kroki umożliwiające rozpoczęcie takiej inwestycji ze względu na duże zapotrzebowanie mieszkańców.

Radne Kazimiera Bednarska i Mariola Stępień zasugerowały również inne budynki (budynek dworca PKS, Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu) pozwalające umieścić „Dom Pobytu Dziennego”. 

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Kazimiera Bednarska odczytała członkom komisji dwa pisma od Burmistrza Sandomierza o tym samym znaku: GN.7140.67.2019.ESO z dnia 11.01.2021r. Pierwsze, skierowane do Pana R.L.*) ze Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”, drugie, do Pana Wojciecha Czerwca – Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, który zadekretował je do Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. Pisma dotyczyły formy i zasad zawarcia umowy użyczenia lokalu chronionego przy ul. Rynek 11/1 (mieszkanie treningowe) od dnia 1 lutego br. do dnia 31 grudnia br.   

Brak wniosków komisji.
Ad. 5
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.