Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 72/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 72 2021/CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Porucznika Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2  ustawy  z  dnia  14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 910 z późn. zm.)

zarządzam,  co  następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Porucznika Tadeusza Króla 3, w  następującym składzie:

 1. Aneta Przyłucka – Przewodnicząca  (przedstawiciel organu prowadzącego);
 2. Leszek Komenda – przedstawiciel organu prowadzącego;
 3. Barbara Czech – przedstawiciel organu prowadzącego;
 4. Małgorzata Lipa – przedstawiciel  organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 5. Renata Dębicka – przedstawiciel  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
 6. Robert Filipczak – przedstawiciel  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
 7. Wioletta Szaraniec – przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
 8. Bożena Prezgot – przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
 9. Magdalena Włodarczyk – przedstawiciel Rady Rodziców;
 10. Jacek Sputowski – przedstawiciel Rady Rodziców;
 11. Krystyna Socha – przedstawiciel  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu;
 12. Agnieszka Frańczak – Szczepanek – przedstawiciel  NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty i  Wychowania w Sandomierzu.

Do obsługi prac Komisji powołuje się pracownika Centrum Usług Wspólnych  Panią Agnieszkę Mendyk.

§2. 1. Zadaniem Komisji Konkursowej, której skład określa § 1 niniejszego Zarządzenia jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Porucznika Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz oraz przedstawienie propozycji wyboru wyłonionego w drodze konkursu kandydata Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

2. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.).

§3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu procedury konkursowej.

§4. 1. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marcin Marzec

Burmistrz Sandomierza

PDFZarządzenie Nr 72 2021 CUW Komisja Konkursowa dyr PS6.pdf (286,55KB)