Urząd Miejski w Sandomierzu

pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Czynny:

poniedziałek: 8:00-17:00

wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30

piątek: 7:30-14:30

GŁÓWNA CENTRALA TELEFONICZNA URZĘDU:
Tel. : (15) 815-41-00, Fax: (15) 815-41-01

email: um@um.sandomierz.pl

NIP: 864-12-03-132
REGON: 000523778

Nr rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu:

27 9429 0004 2001 0000 1300 0006

Zakres kompetencji poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 

Naczelnik Wydziału - Leszek Komenda
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel. (15) 815-41-89
Adres e-mail leszek.komenda@um.sandomierz.pl

Zakres:

 • sprawy organizacyjno-kadrowe - tel. (15) 8154 - 196
 • sprawy obsługi Rady Miasta - tel. (15) 8154 - 103, (15) 8154 - 136
 • sprawy  archiwum - tel. (15) 8154 - 199 
 • obsługa sekretariatu - tel. (15) 8154 - 171
 • biuro obsługi interesanta - tel. (15) 8154 - 147, (15) 8154 - 148


WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Miasta - Barbara Grębowiec
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel.(15)815-41-07

REFERAT KSIĘGOWOŚCI

Kierownik Referatu – Klaudia Cetnarska

Tel.(15) 815-41-23

Adres e-mail: klaudia.cetnarska@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

 • sprawy księgowości budżetowej - tel. ( 15) 8154-123, ( 15 ) 8154-213
 • sprawy płac i rozliczeń z ZUS i US - tel. 8154-119
 • regulowanie zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów - tel.( 15 ) 8154-119
 • rozliczanie podatku VAT - tel. (15 ) 8154-219


REFERAT PLANOWANIA I KONTROLI BUDŻETU

Kierownik Referatu – Mateusz Niezgoda

Tel. (15) 815-41-06

Adres e-mail: mateusz.niezgoda@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

 • opracowanie projektu budżetu i realizacja budżetu, Wieloletnia Prognoza Finansowa - tel. (15) 815-41-06
 • opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń -(15) 815-41-59
 • sprawozdawczość budżetowa (15) 815-41-54


REFERAT OPŁAT,PODATKÓW I WINDYKACJI

Kierownik Referatu – Monika Hill

Tel. (15) 815-41-11

Adres e-mail: monika.hill@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

 • sprawy z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych tel.:(15) 815-41-10
 • sprawy z zakresu wymiaru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych tel.: (15) 815-41-09
 • sprawy z zakresu księgowości i windykacji podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych tel.:(15) 815-41-15,  
 •  sprawy z zakresu podatku od środków transportowych od osób fizycznych tel.(15) 815-42-12
 • sprawy z zakresu podatków od osób prawnych tel.(15) 815-41-44
 • sprawy z zakresu kontroli podatkowej tel.(15) 815-41-59
 • sprawy z zakresu księgowości i windykacji opłat :
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel.(15) 815-42-11
 • opłaty od posiadania psów tel.(15) 815-42-11
 • opłaty za czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe tel.(15) 815-41-34
 • opłaty za dzierżawę tel.(15) 815-41-34
 • opłaty za użytkowanie wieczyste tel.(15) 815-42-12
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego tel.(15) 815-42-17
 • opłaty miejscowej tel.(15) 815-41-11
 • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.(15) 815-41-11
 • opłaty skarbowej tel.(15) 815-42-12
 • opłaty za przystanki tel.(15) 815-42-17
 • opłaty adiacenckiej tel.(15) 815-42-17
 • sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań(15) 815-41-59
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym  tel.(15) 815-41-09
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające zaległości w podatkach   tel.(15) 815-41-15
 • wydawanie abonamentów parkingowych, kwitariuszy, biletów opłaty targowej tel.(15) 815-42-17


WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO

Naczelnik Wydziału - Jacek Kuliga

Siedziba - plac Poniatowskiego 1

Tel.: (15) 815-41-31;
Adres e-mail: jacek.kuliga@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

 • sprawy utrzymania czystości, porządku, zieleni miejskiej - tel.: (15) 815-41-86
 • ochrona środowiska - tel.: (15) 815-42-06
 • wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych - tel.: (15) 815-41-81
 • sprawy wydawania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób i koordynacji przewozów - tel.: (15) 815-41-81
 • nadzór nad targowiskami i parkingami - tel.: (15) 815-41-30
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych 


WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Naczelnik Wydziału - Agata Król

Siedziba - plac Poniatowskiego 3 

Tel.: (15) 815-41-52
Adres e-mail: agata.krol@um.sandomierz.pl
 

Zakres działania:
 • sprawy ewidencji ludności - tel. (15) 8154-142
 • informacja PESEL - tel. (15) 8154-113
 • sprawy dowodów osobistych - tel. (15) 8154-114; (15) 8154-214
 • sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony ( prowadzenie kwalifikacji wojskowej, prowadzenie akcji kurierskiej - tel. (15) 8154-207
 • sprawy koordynacji zadań w zakresie profilaktyki, zjawisk patologii społecznej i opieki zdrowotnej - tel. (15) 8154-152; (15) 8154-207
 • sprawy z zakresu działalności gospodarczej (CEIDG) - tel. (15) 8154-113; (15) 8154-214;
 • sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - tel. (15) 8154-142; (15) 8154-114
 • Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego - tel. (15) 8154-207
 • Karta Dużej Rodziny - tel. (15) 8154-207
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o pożytku publicznym - tel. (15) 8154-114, (15) 8154-152


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Naczelnik Wydziału - Barbara Rajkowska
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel.: (15) 815-41-21
Adres e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

 • sprawy lokalowe - tel.: (15) 815-41-27, (15) 815-41-76
 • sprawy gospodarki gruntami - tel.: (15) 815-41-22, (15) 815-41-45
 • sprawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej - tel.: (15) 815-41-21
 • sprawy geodezji - tel.: (15) 815-41-22, (15) 815-41-24.


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Naczelnik Wydziału - Piotr Paszkiewicz
Siedziba - ul. Opatowska 1  
Tel.: (15) 815-41-39
Adres e-mail: piotr.paszkiewicz@um.sandomierz.pl

Zakres działania: 

 • sprawy planowania przestrzennego - tel. (15) 8154 - 138, (15) 8154 - 202


WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
Naczelnik Wydziału - Krzysztof Kwieciński
Siedziba - ul. Opatowska 1
Tel.: (15) 815-41-37, fax: (15) 644-68-21
Adres e-mail: krzysztof.kwiecinski@um.sandomierz.pl

Zakres działania: 

 • sprawy przygotowania inwestycji - tel. (15) 8154 - 128
 • sprawy nadzoru budowlanego, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i drogowych - tel. (15) 8154 - 203, (15) 8154 - 204
 • sprawy utrzymania dróg, placów i chodników oraz oświetlenia miejskiego - tel. (15) 8154 - 175
 • wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych - tel. (15) 8154 - 175
 

REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI

Kierownik Referatu - Katarzyna Knap-Sawicka
Siedziba - plac Poniatowskiego 1

Adres e-mail: katarzyna.knap@um.sandomierz.pl

Tel. 15 815-41-80

Adresy e-mail: ewelina.ura@um.sandomierz.pl, tomasz.chmiel@um.sandomierz.pl, agnieszka.kukielka@um.sandomierz.pl

Tel: 15 815-41-85, 15 815-41-40, 15 815 41 33

Zakres działania:
 •    nadzór nad działalnością miejskich instytucji kulturalnych:
 •    Sandomierskie Centrum Kultury,
 •    Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
 •    Miejska Biblioteka Publiczna,
 •  obsługa miejskiej strony internetowej i miejskich portali społecznościowych,
 • koordynacja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych,
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
 • udzielanie dotacji na działalność z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
 • współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
 • współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej,
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach do mediów,
 • koordynowanie sandomierskiego kalendarza imprez kulturalnych,
 • organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych wpisanych w harmonogram, których organizatorem jest Burmistrz Sandomierza,
 • współpraca z Centrum Informacji Turystycznej,
 • promocja miasta na własnych i zewnętrznych wydarzeniach turystycznych,
 • katalogowanie i aktualizowanie bazy gastronomiczno-noclegowej,
 • opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
 • kreowanie i dbałość o markę Sandomierza,
 • przygotowywanie oprawy graficznej materialnych i multimedialnych materiałów promocyjnych (banerów, plakatów, bilboardów, spotów),
 •  prowadzenie archiwum fotograficznego, udostępnianie fotografii na cele promocyjne,
 • prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Referat,
 • współpraca z miastami partnerskimi.


REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Referatu - Joanna Pawelczyk

Tel. 15 815 41 32, 15 815 42 08 

Adres e-mail: joanna.pawelczyk@um.sandomierz.pl 

Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:

 • prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 • udział w pracach komisji przetargowych
 • sporządzanie pisemnych protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego
 • przechowywanie dokumentacji przetargowej
 • prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych
 • sporządzanie i publikacja rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
 • sporządzanie i publikacja planu zamówień publicznych


WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

Oskar Żak, Andrzej Krasoń

tel. (15) 8154-166, (15) 8154-146

adresy e-mail: oskar.zak@um.sandomierz.pl  andrzej.krason@um.sandomierz.pl

Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:

 • zapewnienie ciągłości pracy skomputeryzowanych komórek organizacyjnych Urzędu
 • opiniowanie i wnioskowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • ochrona danych osobowych oraz przeciwdziałanie dostępowi do nich osób nieupoważnionych,
 • stały kontakt z autorami programów oraz serwisantami sprzętu komputerowego,
 • okresowa konserwacja sprzętu komputerowego,
 • bieżący rozwój komputeryzacji w Urzędzie


WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Aleksandra Zbyradowska, Adriana Wójcik

Tel. (15) 8154 - 179, (15) 8154 - 141
Adres e-mail: aleksandra.zbyradowska@um.sandomierz.pl  adriana.wojcik@um.sandomierz.pl
Siedziba - plac Poniatowskiego 1


Zakres działania:
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i realizacji kontraktów regionalnych oraz programów rządowych, wojewódzkich i zagranicznych dotyczących inwestycji miejskich,
 • pozyskiwanie krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania realizacji projektów inwestycyjnych,
 • opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i innych,
 • współpraca przy wdrażaniu, monitorowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
 • współpraca z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie programów finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych, w ramach przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycyjnych projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szan rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w unii Europejskiej,
 • praca w zespołach powołanych przez Burmistrza do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o pożytku publicznym (15) 8154 - 179,
 • prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim.


WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

VACAT

Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel.: 
Adres e-mail: 
 •  sprawy audytu wewnętrznego.


ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Tel.: (15) 815-41-2
 •  wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Burmistrza, Rady i Urzędu Miejskiego.


WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

Andrzej Nowiński

Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)
Tel.: (15) 815-41-95

Adres e-mail: andrzej.nowinski@um.sandomierz.pl
 • planowanie, przygotowanie oraz koordynowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
 • tworzenie formacji obrony cywilnej
 • realizacja zadań Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • udział w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowych wynikających z zaistnienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i innych zdarzeń zagrażających życiu oraz zdrowiu mieszkańców Sandomierza


STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ

Jacek Szkodziński
Tel. (15) 8154 - 150
Adres e-mail: jacek.szkodzinski@um.sandomierz.pl 
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
 • załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowych i odpowiedzialnością cywilną Gminy Sandomierz


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Marzena Wieczorek
Tel. (15) 8154 - 196

Adres e-mail: marzena.wieczorek@um.sandomierz.pl

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu


URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik - Mariusz Kopeć

Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)

15-81-54-223 (Kierownik USC)

15-81-54-224, 15-81-54-225 (Z-ca Kierownika USC)

15-8154-184  

e-mail: usc@um.sandomierz.pl

jadwiga.rostocka@um.sandomierz.pl, izabela.rycombel@um.sandomierz.pl, 

 • sprawy dot. urodzeń, małżeństw i zgonów oraz związanej z tym dokumentacji 

W soboty interesanci Urzędu Stanu Cywilnego przyjmowani są w godzinach 8.00-12.00.

STRAŻ MIEJSKA
Komendant - Arkadiusz Strugała (15) 815-41-90

Dyżurny Straży Miejskiej
Siedziba - ul. Opatowska 15
Tel.: (15) 815-01-26, (15) 815-42-22
Tel. alarmowy: 986
Adres e-mail: strazmiejska@um.sandomierz.pl

Strażnicy rewirowi:

 • - rejon lewobrzeżnej części miasta:insp. Jarosław Piórecki, insp. Ryszard Sierant, insp. Grzegorz Żakiewicz, Paweł Raumiagi, Adrian Ura
 • - rejon prawobrzeżnej części miasta:  insp. Wojciech Jasiński
 • - zakres zadań, obowiązków i uprawnień oraz strukturę określa Regulamin Straży Miejskiej w Sandomierzu


MIEJSKI OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO (czynny pn-pt 8:00-16:00)
Dariusz Gadawski
Tel. (15) 815-42-07, (15) 815-44-13
Adres e-mail: dariusz.gadawski@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Mariacka 1 (dawne Kolegium Językowe)
Zakres działania:
 • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Karta Dużej Rodziny


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANDOMIERZU
Ul. Leona Cieśli 2,  27-600 Sandomierz
Strona internetowa: www.cuw.sandomierz.eu
telefon:  (15) 815-46-80, fax. (15) 815-46-90
e-mail: sekretariat@cuw.sandomierz.eu
NIP: 864-184-56-98
REGON: 260036380

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Sandomierz nieposiadającą osobowości prawnej. Centrum Usług Wspólnych powołane jest w celu zapewnienia obsługi ekonomiczno - administracyjnej i finansowo – księgowej szkół, przedszkoli dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym i żłobków, oraz finansowo – księgową i ekonomiczno – administracyjną tj. kadry, płace, obsługa informatyczna, prawna oraz z zakresu zamówień publicznych, BHP i p. poż. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świetlicy Środowiskowej oraz zakładu budżetowego Gminy Sandomierz pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy".

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu obejmuje swoją działalnością następujące jednostki:

 • Gimnazjum nr 1 przy ul. Cieśli nr 2;
 • Gimnazjum nr 2 przy ul. Flisaków 30;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Okrzei 6;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 9;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Flisaków 30;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Mickiewicza 39;
 • Przedszkole Samorządowe nr 1 przy ul. Okrzei 8;
 • Przedszkole Samorządowe nr 3 przy ul. Słowackiego 9;
 • Przedszkole Samorządowe nr 5 przy ul. Portowej 28;
 • Przedszkole Samorządowe nr 6 przy ul. T. Króla 3;
 • Przedszkole Samorządowe nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5;
 • Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 przy ul. Portowej 28;
 • Świetlica Środowiskowa przy ul. Słowackiego 15;
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Koseły 3a;
 • Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy przy ul. Przemysłowej 2.