Dobiegła końca pierwsza kadencja Sandomierskiej Rady Seniorów, która powstała jako organ doradczy i konsultacyjny. Rada została powołana 2 marca 2016 roku. Na wniosek burmistrza Sandomierza,  31 maja 2016 roku zostało zorganizowane spotkanie wyborcze, na którym z pośród przedstawionych kandydatur ze środowisk senioralnych, w drodze głosowania została wybrana grupa dziewięciu osób. Przez cztery lata jej członkowie przyczynili się do poprawy jakości życia osób starszych w Sandomierzu. Wszyscy działali społecznie. W sumie odbyły się 33 spotkania, na których omawiane były sprawy miasta oraz potrzeby mieszkańców, a także tematy związane z zapobieganiem wykluczenia społecznego, upowszechnianiem wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych. 

  W środę, 12 czerwca br., z przedstawicielami rady spotkał się Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, który złożył gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową działalność sandomierskich seniorów. Gospodarz miasta podkreślił ważną rolę organu doradczego i jego merytoryczne kompetencje. Dzięki konsultacjom z Sandomierską Radą Seniorów wprowadzone zostały Karta Miejska Seniora, Karta Ogólnopolska Seniora. Wykonane zostały także informacyjne karty zdrowia oraz broszury "Podaj rękę sąsiadowi".