Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 31/3/2021 z dnia 18 marca 2021 r.

Protokół Nr 31/3/2021

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 18 marca 2021 roku

Godz. rozpoczęcia obrad: 10:00

Godz. zakończenia obrad: 13:30

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odbyło się w ramach wideokonferencji z uwagi na stan pandemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19. 

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni spóźnieni: Jerzy Żyła, Marek Chruściel, Marek Strugała.

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 3. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza;
 4. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Dr Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Maria Aleksandrowicz – Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 7. Adam Furman – Wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 8. Piotr Sołtyk – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 9 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.   

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 7. Sprawy różne, wnioski komisji;
 8. Zamknięcie obrad.

Radny Andrzej Bolewski poprosił, by w przyszłości członkowie komisji otrzymywali z większym wyprzedzeniem materiały na posiedzenie komisji.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że uzależnione jest to od otrzymania materiałów, projektów uchwał od wnioskodawcy, czyli Burmistrza Miasta Sandomierza.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że przetarg w tej materii został rozstrzygnięty 10 marca 2021 roku w związku z tym po tym terminie Urząd Miejski rozpoczął przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał.

W posiedzeniu uczestniczą radni: Marek Chruściel oraz Jerzy Żyła. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług obraduje w składzie 11 członków.

Radny Jacek Dybus powiedział, że problematyka związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi trwa od października 2020 roku.

Więcej głosów nie było.

Radny Andrzej Majewski poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.

Wynik Głosowania:

„za” – 11;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały wynika z przepisów prawa, które mówią, że do dnia 31 marca każdego roku rada gminy ma obowiązek przyjąć roczny program opieki nad zwierzętami. Dodała, że projekt uchwały określa środki finansowe na ten cel, które zabezpieczone są w budżecie gminy.

Radny Jacek Dybus powiedział, że sandomierskie stowarzyszenie przyjaciół zwierząt korzysta z odpisu podatku w wysokości 1%.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Wynik Głosowania:

„za” – 11;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada urealnienie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodała, że dotychczasowa stawka wynosi 13 zł i w świetle obowiązujących przepisów i kosztów funkcjonowania jest nierealna. Dodała, że na wysokość nowych stawek w wysokości 31 zł oraz 29 zł w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych składają się trzy kwoty. Pierwsza dot. funkcjonowania systemu w okresie od stycznia do marca bieżącego ręku na skutek zawarcia umowy z wolnej ręki na obsługę tego zadania z PGKiM. Druga kwota to efekt rozstrzygnięcia przetargu w dniu 10 marca oraz koszty administracyjne. Naczelnik wydziału na koniec stwierdziła, że w 2022 roku stawki te będą mogły być obniżone do kwoty odpowiednio 25 zł i 23 zł.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że zaproponowane stawki są nie do przyjęcia. Dodał, że Urząd Miejski nie dokonał właściwej analizy rynkowej w tej materii. Podkreślił, że urząd powinien czerpać z rozwiązań przyjętych w gminach ościennych i w ramach Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Na koniec powiedział, że mieszkańcy nie mogą pokrywać niedoborów finansowych systemu związanych z uchyleniem przez sąd dotychczasowych uchwał tzw. „śmieciowych”. Dodał, że stawki te wyniosłyby wówczas odpowiednio 25 zł i 23 zł a nie 31 zł i 29 zł.

Maria Aleksandrowicz – Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedziała, że spółdzielnia otrzymała informacje o posiedzeniu komisji w dniu 16 marca 2021 roku. W związku z tym czas na przygotowanie się był bardzo ograniczony. Następnie powiedziała, że średnia wielkość mieszkania w spółdzielni wynosi 52,5 m2. Czynsz z tytułu takiego mieszkania wynosi 229 zł a przy zaproponowanych stawkach za śmieci 4 – osobowa rodzina zapłaci 124 zł. Następnie prezes Aleksandrowicz przedstawiła swoje wyliczenia dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dodała, że bardzo zła jest polityka informacyjna urzędu, gdyż mieszkańcy nie są na bieżąco informowani co do aktualnej wysokości stawki za odpady komunalne. Na koniec stwierdziła, że jako spółdzielnia w postaci broszurki będzie informować mieszkańców o przyczynach wzrostu opłaty za wywóz śmieci

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że o kształcie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi decyduje ekonomia. Dodał, że zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie środki zgromadzone z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami nie mogą być przeznaczone na inne cele. W związku z tym gmina nie ma możliwości zarabiania na tym systemie. Burmistrz podkreślił, że realna kwota w skali roku wyniesie 25 zł od osoby. Na koniec Burmistrz w ramach autopoprawki dokonał zmiany treści § 5 projektu uchwały, który po zmianie będzie brzmiał: „Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dniem 1 maja 2021 roku”. Autopoprawka ta wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w stosunku do poprzednich uchwał regulujących gospodarkę odpadami. Ponadto Burmistrz w ramach autopoprawki dokonał zmiany fragmentu treści uzasadnienia projektu uchwały w pkt. 2, który otrzymał brzmienie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od II do IV kwartału”.

Radny Jacek Dybus poprosił o informacje, jaka ilość odpadów była uwzględniona do kalkulacji zaproponowanej w projekcie uchwały kwoty?

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu powiedziała, że 5.100 ton.

Radny Jacek Dybus powiedział, że w poprzednich wersjach uchwał ilość odpadów określana była na poziomie 7.954 ton.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu powiedziała, że różnica wynika z faktu, że z systemu zostali wyłączeni przedsiębiorcy, którzy generowali ok. 40% odpadów. Dodała, że ilość 5.100 ton jest przewidywana i szacunkowa na 2021 rok, gdyż nie prowadzono oddzielnej ewidencji ilości odpadów produkowanych przez przedsiębiorców.

Następnie radny Jacek Dybus przedstawił swoje wyliczenia dot. ilości produkowanych odpadów na terenie Miasta Sandomierza w ciągu danego roku.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza odniosła się do słów prezes Marii Aleksandrowicz i powiedziała, że dochody w 2019 roku z tytułu odpadów komunalnych to 4.864.000,00 zł. Z kolei wydatki wyniosły 5.058.000,00 zł. W 2020 roku kwoty te wyniosły odpowiednio: dochody - 6.139.916,00 zł, wydatki - 6.480.733,00 zł.

Maria Aleksandrowicz – Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedziała, że obowiązek bilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika z przepisów prawa pochodzących z nowelizacji ustawy w 2014 roku a nie w 2019 roku.  

Rozgorzała na ten temat dyskusja.

Piotr Sołtyk – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Sandomierzu powiedział, że PGKiM jako jedyna firma złożyła ofertę na nowego operatora systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w którym określiła stawkę w wysokości 23,56 zł od osoby. Zaproponowana stawka w projekcie uchwały jest logiczna z matematycznego punktu widzenia, gdyż pokrywa ona lukę powstałą w systemie w okresie od stycznia do kwietnia bieżącego roku. W nowym systemie istotny jest zakres czynności jaki będzie po stronie przyszłego operatora.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że część radnych jak i prezesi spółdzielni mieszkaniowych powinni wiedzieć, że system płatności musi się zbilansować. Tak stanowi prawo. Burmistrz nie ma możliwości dołożenia środków finansowych z budżetu gminy.

Radny Janusz Poński powiedział, że prace nad nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi powinny rozpocząć się w marcu 2020 roku a nie we wrześniu 2020 roku. Następnie poprosił o informacje z zakresu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń  i luty 2021 roku oraz o przedstawionych w uzasadnieniu do projektu uchwały wyliczeń odnoszących się do różnych okresów czasowych.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu powiedziała, że za miesiąc styczeń urząd otrzymał fakturę na kwotę ok. 414.000,00 zł, a za miesiąc luty na kwotę ok. 394.000,00 zł. Ponadto w uzasadnieniu projektu uchwały są dokonane wyliczenia w okresie I kwartału, gdyż w takim okresie obowiązuje podpisana umowa z wolnej ręki z PGKiM oraz na okres 4 pierwszych miesięcy roku, gdyż w tym okresie obowiązuje dotychczasowa stawka w wysokości 13 zł od osoby.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że miasto nie może sztucznie zawyżać mieszkańcom stawki za wywóz odpadów w celu pokrycia niedoborów finansowych powstałych w okresie styczeń – kwiecień z tytułu uchylenia przez sąd dotychczasowych uchwał „śmieciowych”. Ponadto dodał, że w przetargu uczestniczy tylko i wyłącznie jedna firma tj. sandomierskie PGKiM, co zaburza prawidłową konkurencję na rynku. Stwierdził, że Gmina Sandomierz ma prawo oczekiwać mniejszej stawki za wywóz odpadów chociażby z tytułu posiadania własnego przedsiębiorstwa, członkostwa w EZGDK oraz zmniejszenia zakresu czynności po stronie przyszłego operatora systemu.     

Radny Krzysztof Szatan zaapelował o merytoryczną i spokojną dyskusję nad tym trudnym tematem. Dodał, że władza wykonawcza i uchwałodawcza powinni nawzajem się wspierać i słuchać. Następnie sformułował pytanie: Co w sytuacji, w której gmina pozyska więcej środków finansowych na koniec roku budżetowego z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi niż będzie wynikało to z ogólnych kosztów funkcjonowania systemu? Na koniec powiedział, że realna stawka za wywóz odpadów powinna być niższa niż 23 zł od osoby, którą zaproponowało przedsiębiorstwo w postępowaniu przetargowym.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w sytuacji nadwyżki środków finansowych muszą one zostać wprowadzone do budżetu gminy w kolejnym roku budżetowym obniżając stawkę mieszkańcom na wywóz odpadów. 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że system mieszany poboru opłat za wywóz odpadów komunalnych był wynikiem rozmów i dyskusji radnych na posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Pierwotna metoda zaproponowana przez Burmistrza Miasta była metoda od osoby i stawka w wysokości 25 zł.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu powiedziała, że do stawki zaproponowanej przez PGKiM w postępowaniu przetargowym, gmina zgodnie z prawem dolicza dodatkowo koszty administracyjne o czym jest mowa w treści uzasadnienia projektu uchwały.

Piotr Sołtyk – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Sandomierzu odniósł się do słów radnego Andrzeja Bolewskiego mówiąc, że zakres czynności został w dużej mierze zmniejszony, ale decydującym czynnikiem cenotwórczym jest ilość powstających odpadów a tych z roku na rok jest coraz więcej.

Radny Andrzej Bolewski zgodził się ze słowami Pana Piotra Sołtyka Prezesa PGKiM w Sandomierzu.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że dotychczasowo PGKiM wzorcowo realizuje zadania wynikające z operatora systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dodał, że radni jak i Burmistrz działają w imieniu i na rzecz mieszkańców a nie przedsiębiorstwa. Ponadto wyraził zdziwienie, że tylko sandomierskie PGKiM przystąpiło do przetargu. Powiedział, że dobrze się stało, że uchylenie uchwał śmieciowych, w związku z ich zaskarżeniem przez sandomierskie spółdzielnie, nastąpiło na początku roku budżetowego, gdyż skutki finansowe w późniejszym terminie byłyby znacznie większe. Na koniec zaapelował o dalsze negocjacje z sandomierskim PGKiM w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu m.in. poprzez zwiększenie recyklingu. Dodał, że mieszkańcy nie mogą ponosić skutków finansowych z tytułu uchylenia dotychczasowych uchwał śmieciowych przez WSA w Kielcach. Stwierdził, że powstałą różnicę powinna pokryć gmina ze swojego budżetu.

Radny Marcin Świerkula zaproponował stawkę na poziomie 20 zł od osoby lub 18 zł w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że nie ma możliwości określenia jednej stawki za wywóz odpadów komunalnych na okres dłuży niż jednego roku, gdyż rynek zmienia się bardzo szybko i rosną koszty. To z kolei powoduje konieczność rozpisywania corocznie przetargu. Aktualnie rozstrzygnięty będzie obowiązywał do końca bieżącego roku Stwierdził, że jako radny nie wyraża zgody na stawkę w wysokości 31 zł od osoby, gdyż tak wysoka stawka spowoduje, że część mieszkańców ucieknie z systemu tworząc kolejną lukę w finansowaniu. Na koniec zaznaczył, że należy poszukiwać takich rozwiązań, które uszczelnią system i spowodują obniżenie kosztów.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że z uwagi na fakt, że radny Marcin Śwerkula nie jest członkiem komisji proponuje stawki na poziomie 20 zł od osoby lub 18 zł w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz 40 zł w przypadku osób nie dokonujących segregacji. Wniosek ten jest popierany przez radnego Mariusza Prezgota.

Radny Marek Chruściel powiedział, że: „jako radni powinniśmy uderzyć się w pierś” w związku z zaistniałą sytuacją. Zaproponował stawkę na poziomie 25 zł od osoby lub 22 zł w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz 52 zł w przypadku osób nie dokonujących segregacji.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w przypadku przyjęcia ww. propozycji w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zabraknie od 1.000.000,00 zł do 1.600.000,00 zł. Przypomniała, że Regionalna Izba Obrachunkowa nakazuje, by zgodnie z ustawą system ten się bilansował.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu powiedziała, że zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie bonifikata za kompostowanie odpadów biodegradowalnych powinna wynosić proporcjonalnie w stosunku do ponoszonych kosztów a te szacowane są na ok. 10%.

W związku z tym radny Marek Chruściel dokonał autopoprawki swojego wniosku proponując stawki na poziomie 25 zł od osoby lub 23 zł w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz 52 zł w przypadku osób nie dokonujących segregacji.

Radny Piotr Chojnacki złożył wniosek o wprowadzenie ulgi dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji zaproponował stawki na poziomie 26 zł od osoby lub 24 zł w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz 52 zł w przypadku osób nie dokonujących segregacji.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że przy zaproponowanych stawkach przez radnego Marka Chruściela wysokość niedoborów finansowych, które musiałyby być pokryte z budżetu gminy wyniosłaby 860.000,00 zł.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez Burmistrza Miasta Sandomierza pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 0;

„przeciw” – 10;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje negatywnie przedstawiony projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Chojnackiego.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że wycofuje swój wniosek.

Następnie poddał pod glosowanie wniosek radnego Andrzeja Majewskiego dot. nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi (26 zł, 24 zł, 52 zł.).

Wynik Głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 5;

„wstrzymujących się” – 2;

1 radny nie głosował.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje negatywnie wniosek zgłoszony przez radnego Andrzeja Majewskiego dot. stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi (26 zł, 24 zł, 52 zł.).

Następnie radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod glosowanie wniosek radnego Marka Chruściela dot. nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi (25 zł, 23 zł, 52 zł.).

Wynik Głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 4;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie wniosek zgłoszony przez radnego Marka Chruściela dot. stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi (25 zł, 23 zł, 52 zł.).

Następnie radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod glosowanie wniosek radnych Andrzeja Bolewskiego i Mariusza Prezgota dot. nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi (20 zł, 18 zł, 40 zł.).

Wynik Głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 6;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje negatywnie wniosek zgłoszony przez radnych Andrzeja Bolewskiego i Mariusza Prezgota dot. stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi (20 zł, 18 zł, 40 zł.).

Następnie radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał całość projektu uchwały pod głosowanie z uwzględnieniem przyjętego wniosku radnego Marka Chruściela oraz autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza.

Wynik Głosowania:

„za” – 6;

„przeciw” – 3;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały dokonuje zmian we wzorze deklaracji śmieciowych w związku z rezygnacją z metody od wody. Dodała, że mając na względzie przyjęte zmiany w poprzednim projekcie uchwały należy wprowadzić autopoprawkę do tego projektu uchwały w załączniku dot. nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji złożył wniosek dot. zmiany stawek zawartych w załączniku do projektu uchwały w poz. D2 pkt A i w poz. D2 pkt B określając je na poziomie odpowiednio 25 zł i 23 zł.

Rozgorzała na ten temat dyskusja.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że członkowie komisji powinni dokonać ww. zmiany po to, by procedowany projekt uchwały był kompatybilny z poprzednim zmienionym projektem uchwały. Dodał, że będzie to wyłącznie stanowisko komisji z którym rada nie musi się zgadzać.

W związku z powyższym przewodniczący komisji poddał swój wniosek pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 6;

„przeciw” – 3;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie wniosek zgłoszony przez radnego Andrzeja Majewskiego dot. nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonymi w załączniku do projektu uchwały w poz. D2 pkt A i B.

Następnie radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał całość projektu uchwały pod głosowanie z uwzględnieniem przyjętej zmiany.

Wynik Głosowania:

„za” – 6;

„przeciw” – 3;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Ad. 6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały jest pokłosiem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który uchylił uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z dnia 15 października 2020 roku. W związku z tym z obrotu prawnego należy wykreślić uchwałę zmieniającą uchwałę uchyloną.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że w pełni zgadza się ze słowami przedmówczyni.

Następnie radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji wobec braku dyskusji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 10;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

W posiedzeniu uczestniczy radny Marek Strugała. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług obraduje w składzie 12 członków.

Ad. 7

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji zapoznał członków z bieżącymi pismami, które zostały skierowane do prac komisji. Dodał, że wszystkie dokumenty są do wglądu w Biurze Rady Miasta. Omawiane pisma to:

 1. Starosty Sandomierskiego do Burmistrza Sandomierza w sprawie zmiany kategorii drogi z powiatowej na gminną ulicy Żeromskiego;
 2. Przewodniczącego Wojciech Czerwca do radnego Jacka Dybusa dot. niewłaściwego zachowania radnego na posiedzeniu komisji w dniu 14 stycznia 2021 roku;
 3. Burmistrza Sandomierza do Starosty Sandomierskiego w sprawie udzielenia informacji dot. specyfikacji technicznej, organizacyjnej i finansowej ulicy Żeromskiego wraz z udzieloną odpowiedzią;
 4. Starosty Sandomierskiego do Burmistrza Sandomierza w sprawie zmiany kategorii drogi z powiatowej na gminną ulicy Salve Regina;
 5. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 11 lutego 2021 roku dot. zaskarżonych uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 6. Odpowiedź Burmistrza Sandomierza z dnia 25 lutego 2021 roku na pismo Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2021 roku dot. m. in. zaległości czynszowych, z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2020 roku. Do pisma załączone były informacje dot. zaległości z tytułu opłat za energię cieplną oraz za sprzedaż wody i odbiór ścieków.
 7. Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w sprawie uzgodnienia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 8. Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w sprawie kształtowania cen ciepła w Sandomierzu;
 9. Mieszkańców ul. Salve Regina w sprawie dokończenia budowy sieci kanalizacji.

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powiedział, że przedłożone pismo wynika z przepisów prawa. Do dalszych prac w tej materii niezbędna jest uchwała rady gminy. W związku z tym spółka przedstawia regulamin komisji w tej sprawie celem podjęcia stosownej uchwały i przekazanie jej do Wód Polskich. Dodał, że spółka, jak i rada gminy oczekują stanowiska ze strony wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że przedstawione kwoty zadłużenia mieszkańców i firm w stosunku do gminy i spółek miejskich są porażające. Dodał, że należy zastanowić się jak gmina ma zamiar te należności egzekwować i jak one wpływają na kondycję budżetu miasta, spółek miejskich oraz na wysokość cen usług świadczonych przez samorząd. Na koniec omówił negatywne skutki nadchodzącego kryzysu gospodarczego dla Sandomierza wywołanego trwającą pandemią.

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powiedział, że spółka podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w głównej mierze na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Takie rozwiązanie jest efektywniejsze niż na podstawie drogi komorniczej.

Radny Janusz Poński odniósł się do pism związanych z ul. Żeromskiego mówiąc, że przejęcie tej drogi przez gminę jest przedsięwzięciem niekorzystnym, gdyż pod tą drogą usytuowana jest wymagająca wymiany najstarsza kanalizacja sanitarna. Skierował pytanie do prezesa PGKiM: „Kto jest właścicielem tej kanalizacji sanitarnej?”. Następnie odniósł się do informacji dot. zadłużenia z tytułu czynszu, formułując pytanie: „W jaki sposób jest kształtowana wysokość czynszu w mieszkaniach komunalnych?”. Na koniec stwierdził, że ciekawym sposobem jest system tzw. „wysokiego czynszu”.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że merytoryczny Wydział Gospodarki Nieruchomościami pracuje nad projektem uchwały w sprawie nowego systemu naliczania czynszu w mieszkaniach komunalnych, który opierać się będzie o wysokość dochodów najemcy.

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powiedział, że właścicielem kanalizacji sanitarnej pod ulicą Żeromskiego jest PGKiM w Sandomierzu.

Radny Marek Strugała powiedział, że spółka, jak i gmina powinny ubiegać się o pozyskiwanie dotacji unijnych i marszałkowskich na budowę kanalizacji sanitarnej.

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powiedział, że dotacje unijnej i marszałkowskie, o których wspomniał radny Marek Strugała odnoszą się do miejscowości o charakterze wiejskim. Z kolei pożyczki z WFOŚiGW odnoszą się do budowy sieci kanalizacji na terenach poza tzw. „aglomeracją”, a takich ulic na terenie gminy nie ma.

Ad. 8

Zamknięcie obrad.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Andrzej Majewski

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz